Motioner 2016

Vänsterpartiet i Sävsjö

Sävsjö den2016-02-18

Motion angående barnkonventionen.

Innan månaden är slut ska Sveriges regering ta beslut om FN-konventionen om barns rättigheter ska bli lag i Sverige. Norge är det första land som redan tagit detta steg (2003).

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) antogs 1989. Sverige är folkrättsligt skyldiga att följa barnkonventionen sedan 1990. FN:s Kommitté för barns rättigheter har förtydligat att även om det är den svenska staten som har skrivet på barnkonventionen så är ansvaret för att respektera och särställa barnens rättigheter delegerats till regioner, landsting och kommuner. Detta speglas i ”Den nationella strategin för att stärka barnens rättigheter i Sverige” som regeringen antog 2010, samt den överenskommelse som regeringen och SKL har gjort om implementeringen av barnkonventionen genom ”Handslaget 2010-2013”.

I Sävsjö tycker vi i Vänsterpartiet att Sävsjö kan också med egen styrka sätta våra barn i fokus. Genom att som t.ex Jönköping och Nässjö göra en tydlig mall hur man ska ta tillvara barn rättigheter i alla läge.

Yrkande

Att Sävsjö kommun arbetar fram en egen handbok för praktisk tillämpning av FN-konventionen om barns rättigheter (barnkonventionen) som ska utgöra ett obligatoriskt och dokumenterat väl synligt beslutsunderlag i varje ärende som behandlas av en nämnd utifrån ett barnrättsperspektiv.

Att alla berörda i nämnder får utbildning i FN- konventionen om barns rättigheter. Här bör även ingå vad ett barnperspektiv innebär.

Att vid nyvalsutbildningen avsätta tid till FN- konventionen om barns rättigheter. Här bör även ingå vad ett barnperspektiv innebär.

Svar i kommunfullmäktige 2017-01-23

  • att nämnder och styrelsers bokslut kompletteras med en redogörelse för arbetet med att leva upp till värdegrunden och hur arbetet för att förverkliga visionen bedrivits.
  • att kommunledningskontoret får i uppdrag att anordna kompetensutveckling för ledamöter i styrelser och nämnder kring utvecklingsstrategin och i den inkludera FN-s barnkonvention.

Vi var inte nöjda med det svaret så vi gjorde ett

Tilläggsyrkande av Vänsterpartiet i Sävsjö

Vänsterpartiet yrkar att: I den andra att -satsen ska det läggas till att kommunledningskontoret får uppdrag att göra en egen handbok (Barnchecklista) för praktisk tillämpning av FN Barnkonvention i alla nämnders beslutsunderlag.

Tyvärr fick vi avslag, med motivationen att det går inte att ha checklistor till allting.


 

Vänsterpartiet i Sävsjö

Sävsjö den 2016-03-08

Motion angående ”Självtvätt av bilar”

Ett steg att förbättra vår miljö är att låta bygga en ”självtvätt för bilar”. Så fort det är lite sol eller finare väder ser man bilar som blir tvättade på gator, parkeringar eller asfalterade uppfarter till garage och tvättmedel, oljeförorenat vatten mm. rinner rakt ner i våra dagvattenbrunnar. Vilket inte är bra för miljön. Visserligen får man inte göra så här, men det sker ändå. Genom att erbjuda våra kommuninvånare ”självtvätt av bilar” är vi i Vänsterpartiet övertygade om att fler bilar kommer att tvättas ”rätt”.

Yrkande

Att det byggs en ”självtvätt för bilar” i Sävsjö tätort och se över om det finns möjlighet att även i de andra tätorterna bygga en ”själv tvätt”.

Sävsjö 2016-03-08

Svar i kommunfullmäktige

Redogörelse: I motionen föreslås att kommunen medverkar till att bygga en
självtvätt för bilar i Sävsjö och även undersöker möjligheten för
detta i övriga tätorter i syfte att bidra till en förbättrad miljö och
undvika att oljeförorenat vatten rinner ner i våra dagvattenbrunnar.
Utvecklingschefen skriver att kontakter om detta har skett med olika
företagare, då frågan i första hand är lämplig att komplettera med
annan befintlig eller ny privat verksamhet. Förslaget ligger i linje
med kommunens långsiktiga miljöarbete.
Myndighetsnämnden ställer sig positiv till att det i kommunen
skapas förutsättningar för självtvättanläggningar. Att tvätta bilen på
asfalterad garageuppfart är inte tillåtet och innebär en allvarlig
belastning på kommunens avloppsrening.
Förslag Utskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att notera utvecklingsavdelningens arbete med etablering av
anläggning för självtvätt av bilar, samt
att därmed anse motionen besvarad.


Vänsterpartiet i Sävsjö

Sävsjö den 2016-03-08

Interpellation angående fallande ranking i ”Hållbar utveckling”.

I Sävsjös Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020 kan man läsa: Prioriterade områden

  • Sävsjö ska vara rankad bättre än 50:e plats i Miljö Aktuellts kommunranking

Den 16 februari 2015 fick vi här i Fullmäktige en genomgång av Hållbar utveckling i Sävsjö kommun och hur vi låg till i rankingen. Då fick vi reda på att vi

  • 2014 låg på plats 81
  • 2013 plats 98,
  • 2012 plats 151

Tyvärr har vi nu, 2015 backat rejält (- 71 platser). Vi ligger i nuläget på plats 152 (av 190 kommuner).

Hur har det kunna bli så här?

Vad är det vi inte gjort?

Sävsjö kommun måste ju bli bättre i hållbart görande, inte sämre.

Svar på interpellation angående fallande ranking i ”Hållbar utveckling”

2016-03-21

Vänsterpartiet har lämnat  en interpellation angående fallande ranking i ”Hållbar utveckling”. I interpellationen frågar man sig hur det kan komma sig att Sävsjö kommun har tappat placering i Miljöaktuellts kommunranking och man hänvisar till Sävsjös utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015, där det står att ”Sävsjö ska vara rankad bättre än 50:e plats i Miljöaktuellts kommunranking. 2015 hamnade Sävsjö på plats 152 vilket var ett tapp på 71 platser i jämförelse med året innan.

Miljöaktuellts undersökning är en av många rankingar inom Hållbar utveckling. I andra undersökningar visar vi bättre resultat, bland annat i undersökningarna Insikt och Miljöfordonsdiagnos.

I miljöaktuellts undersökningar ändras parametrarna mellan åren. År 2014 fick vi poäng för sådant som inte fans med i undersökningen 2015. Dessutom tillkom nya parametrar som  exempelvis Sveriges friluftskommun och Sveriges bästa naturvårdskommun, undersökningar som Sävsjö inte deltog i 2015. Detta bidrog säkert till att vi tappade placeringar.

Miljöaktuellt rekommenderar att man bör jämföra sig med den kommungrupp man tillhör. Den genomsnittliga placeringen för varuproducerande kommuner låg på 157,39 att jämföras med Sävsjö som placerade sig som plats 152.

En komplett sammanställning över hur vi ligger till inom området hållbar utveckling kommer att sammanställas i en skrivelse som senare i vår ska redovisas till kommunstyrelsen. Här ingår en mer komplett analys av Miljöaktuellts undersökning tillsammans med några ytterligare undersökningar. Lägesrapporten kommer att bli ett underlag till den nya utvecklingsstrategin där Gröna Sävsjö föreslås bli en av det utvecklingsområde som blir viktiga att arbeta med framåt.

Ekonomi/ Utveckling

Marianne Sandberg   Controller