Motioner 2017

Sävsjö 2017-01-23

Prova sex timmars arbetsdag för högre kvalitet i äldreomsorgen!

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar: allt fler blir äldre och kraven på kvalitet i äldreomsorgen skärps, samtidigt är det svårt att rekrytera ny personal. De flesta som arbetar som omvårdnadspersonal vittnar om att de har ett meningsfullt arbete, men också att arbetsbelastningen är hög och att arbetstiderna är tuffa. Sjuktalen är inom delar av äldreomsorgen höga.

I flera kommuner har man tagit sig an äldreomsorgens utmaning genom att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. I Göteborg visar försöket på både ökad kvalitet, mindre stress och sjunkande sjuktal. Inom andra branscher, såsom på Toyota i Göteborg, där modellen för kortare arbetstid togs fram, arbetar personalen sedan 2002, 30 timmar per vecka. Effekten har blivit friskare personal och betydligt bättre kvalitet, mätt mot reklamation av utfört arbete. Även kommuner i vår närhet har beslutat att göra detsamma, främst i Vaggeryds kommun.

Det finns flera fördelar med arbetstidsförkortning i äldreomsorgen: För det första att personalen orkar med den tid då de är på sin arbetsplats, vilket innebär en kvalitetsförstärkning för de äldre. För det andra innebär det större möjlighet för återhämtning och rekreation för de anställda, det blir lättare att få ihop livspusslet utanför arbetet, vilket ger minskad stress och även minskar risken för sjukfrånvaro. Slutligen innebär det att äldreomsorgen i Sävsjö kommun skulle upplevas som en mer attraktiv arbetsplats, dit fler skulle välja att söka sig.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetstidsförkortning har många vinster, men naturligtvis också en kostnad för att erbjuda personalen kortare arbetstid med oförändrad lön. Därför bör arbetstidsförkortning genomföras inom en begränsad del av äldreomsorgen under en provperiod, exempelvis på ett äldreboende eller i en hemtjänstgrupp under ett års tid. Verksamheten ska följas i syfte att se om de äldre upplever förbättrad kvalitet i verksamheten, huruvida sjukfrånvaron minskar, samt om nya arbetstillfällen bereds. Efter provperioden kan ställning tas till huruvida arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras i större skala.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag

  • att försök med sex timmars arbetsdag genomförs i enlighet med motionens intentioner

Sävsjö 2017-01- 23

Hälsa och miljö!

Klimatet blir förändrat i världen! Varje åtgärd för att minska utsläpp hjälper till att minska påverkan. Det kan låta lite märkligt att vi i Sävsjö kommun skulle göra någon skillnad på den globala uppvärmningen, men varje åtgärd, hur liten den än är, påverkar positivt. Vi ser klimatförändringar i form av vädersystemen inte är lika rörliga, det blir längre perioder av regn, men längre mellan regnen, stormarna ökar i antal och vi får så kallad ”kanoneffekter” Ett exempel i vår närhet var i november 2016 då Stockholm fick 30 cm snö på ett par timmar.

Att uppmuntra anställda till att cykla till och i jobbet där detta är möjligt skulle ge både hälso- och miljöfrämjande resultat. För att det ska gå lite lättare i uppförsbackarna föreslår vi att man använder kombinationscyklar, dvs cyklar med el-hjälpmotor, för att underlätta trampandet.

Yrkande: För att bidra till mindre bilåkande inom Sävsjö kommun föreslår Vänsterpartiet att kommunen utreder och ser om det finns intresse för att erbjuda anställda att hyrköpa/leasing av el-cykel

Svar på motion om att erbjuda anställda att hyra/köpa elcykel